ទីស្នាក់ការនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ទីស្នាក់ការ លេខ៥៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 860 999

}

ច័ន្ទ-សុក្រ: 08:00 AM – 05:00 PM

សៅរ៍: 08:00 AM – 12:00 PM

អាទិត្យ: សម្រាក

សារទំនាក់ទំនងមកកាន់សមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា